Natuur in Roemenië

Biogeografie

Voor Europa is de ruimtelijke spreiding van planten en dieren geregionaliseerd in elf biogeografische regio's. Vijf van deze regio's komen voor in Roemenië. Dat verklaart gedeeltelijk de grote soortenrijkdom van het land.

Vier sferen

De biogeografie bestudeert de ruimtelijke spreiding van levende organismen over het aardoppervlak en de processen die deze spreiding verklaren (Strahler & Strahler, 1992). De biogeografie bestudeert de biosfeer. Dit is de dunne laag aan het aardoppervlak, waarin het leven zich afspeelt. De biosfeer hangt samen met de bodem, het water en de lucht (Berendsen, 2008).


Regionaliseren

Regionaliseren is het indelen van gebieden op grond van bepaalde criteria (De Pater & van der Wusten, 1996). Regionalisatie gebeurt op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Biogeografen maken meestal een onderverdeling in biomen. Het begrip bioom heeft betrekking op het gehele stelsel van levende organismen in een bepaald gebied, die op klimatologische gronden van elkaar worden onderscheiden (Zonneveld, 1989). De belangrijkste biomen zijn bos, savanne, natuurlijk grasland, woestijn en toendra (Berendse, 2008; Strahler & Strahler, 1992).

Biogeografische regio's in Europa

Er bestaat geen eenduidige biogeografische indeling, waarbij moeiteloos veranderd kan worden van schaalniveau. Er zijn verschillende indelingen op mondiaal schaalniveau en mogelijk nog meer op de nationale schaalniveaus. Ook verschillen de indelingen op basis van de gekozen kenmerken. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om gebieden adequaat met elkaar te vergelijken. Overheden van Europese landen missen een kader om de biodiversiteit op het continent gezamenlijk te beschermen. De Raad van Europa en de Europese Unie hebben voor Europa op continentaal schaalniveau een indeling gemaakt van elf biogeografische regio's. Bij deze regionalisatie zijn de vegetatie en het klimaat de belangrijkste kenmerken (Buunk & Beukenkamp, 2004).

Biogeografische regio's in Roemenië

Het grondgebied van Roemenië beslaat vijf biogeografische regio's. Dit zijn de Alpiene, Continentale, Pannonische, Steppe, en Zwarte Zee regio.
Tot de Alpiene regio behoren de Karpaten. De regio bestaat uit montane beuken- en sparrenbossen en alpenweiden.
De Continentale regio beslaat het grootste deel van het oppervlak van Roemenië. De natuurlijke begroeiing bestaat uit beuken- en eiken-haagbeukenbossen. Een groot oppervlak van de Continentale regio is in cultuur gebracht en bestaat uit landbouwgrond. In Roemenië omvat deze regio nog een groot areaal halfnatuurlijk grasland.
De Pannonische regio ligt in het westen van Roemenië, langs de grens met Hongarije.
De Steppe regio ligt in het zuidoosten van Roemenië. In de Europese Unie komt deze regio alleen voor in Roemenië.
De Zwarte zee regio vormt een smalle kustregio langs de kust van de Zwarte Zee en vormt een landstrook van de Donaudelta tot aan de grens met Bulgarije. De Donaudelta ligt in deze regio.

Habitattypen

Op lokaal schaalniveau is de ruimtelijke spreiding van planten en dieren ingedeeld in habitattypen. De indeling in habitattypen is eenduidig voor alle lidstaten van de EU en ook voor een aantal landen buiten de EU, zoals IJsland. De habitattypen vormen niet een oppervlaktedekkend geheel. De habitattypen zijn in elk geval beschreven voor de natuurgebieden die de EU-lidstaten zelf hebben aangedragen om te worden opgenomen in het Natura2000 netwerk.

Natura2000

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Lidstaten hebben de verplichting om de natuur binnen hun landsgrenzen te beschermen. Binnen het Natura2000 netwerk is een indeling gemaakt van drie typen gebieden. Dat zijn gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of op basis van beide richtlijnen. In de database van de European Environment Agency kunnen Natura2000 gebieden eenvoudig worden gezocht. Met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) wordt de ruimtelijke spreiding van Natura2000 gebieden en specifieke soorten inzichtelijk.

» Bekijk de Natura2000 gebieden in de EU op de interactieve kaart.

» Bekijk hier het overzicht van Natura2000 gebieden in Roemenië.

» Bekijk hier het voorbeeld van het Natura2000 gebied Munții Măcinului. Het gebied heeft in Roemenië ook de status van Nationaal Park. Het gebied ligt in de Steppe regio en omvat 10 habitattypen.

Onderlinge relaties

De verschillende biogeografische regio's overlappen elkaar. Zo behoort Nederland voor een groot deel tot de Atlantische regio. Hier leven veel soorten die bijvoorbeeld ook voorkomen in de Continentale regio. Met andere woorden: veel soorten die in Nederland leven komen ook voor in Roemenië.

Referenties

Berendsen, H.J.A. (2008), Landschap in delen, Overzicht van de geofactoren, Koninklijke van Gorcum, Assen.

Buunk, W. en Beukenkamp, P. (2004), Natuurgebieden en natuurbeleid. In B. Pater, de (Red.), Europa (pp. 55-59), Van Gorcum, Assen.

Pater, de, B. & Wusten, van der, H. (1996), Het geografisch huis: de opbouw van een wetenschap, Bussum: Couthino.

Strahler, H. en Strahler, N. (1992), Modern Physical Geography, John Wiley & Sons.

Westbroek, P. (2012), De ontdekking van de aarde, Het grotere verhaal van een kleine planeet, Amsterdam: Balans.

Zonneveld, J. I. S. (1989), De aarde als woonplaats: Een inleiding in de zonale fysische geografie, Assen: Van Gorcum.